FANDOM


Chỉ huy xe tăng là người đảm nhận vai trò chỉ huy, điều phối các hoạt động của kíp lái và qua đó, xe tăng trên chiến trường. Nhiệm vụ chính của chỉ huy là quan sát chiến trường, phân tích tình hình và đưa ra các chỉ dẫn cho kíp lái.

All items (21)